Zlomky - sčítanie, rozkladanie celku

Pomôcky: súprava geometrických útvarov (rovnostranné trojuholníky, lichobežník, štvorec a podobne), rôzne útvary môžu byť rozlíšené aj farebne. (Použiteľné šablóny sa objavia na Matike.sk).

Postup: Učiteľ premietne obrys útvaru (aj tu poskytneme šablóny), ktorý majú žiaci zložiť použitím tých útvarov, ktoré majú k dispozícii. (Úloha sa podobá na prácu s Tangramom). Premietnutý útvar má byť jednoduchý a je dobré ak sa dá zložiť rôznymi spôsobmi.

Keď žiaci útvar zostroja, "zapíšu" svoje riešenie použitím zlomkov nasledujúcim spôsobom: útvar, ktorý je treba zložiť sa označí číslom 1. Všetky rovnaké "súčasti" sa zapíšu tým istým zlomkom, pričom súčet všetkých súčastí má byť 1. Napríklad.: ak vytvorili 6-uholník z lichobežníka a troch trojuholníkov, riešenie zapíšu:

1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1

(Upozornenie: samostatné objavenie princípu riešenia úlohy môže byť pre niektorých žiakov náročné. Nechajte im dosť času na objav.)

Variácia: Farba môže slúžiť na uľahčenie komunikácie (žiaci komentujú svoje riešenia). Úlohu možno obrátiť - "zápis" jednej skupiny interpretuje druhá skupina. Zápisy zrejme bude možné interpretovať viacerými spôsobmi, preto niekedy môže byť efektívne doplniť zápis ďalšími údajmi tak, aby interpretácia bola menejznačnešia. Nechajte žiakov vymyslieť spôsoby "kódovania" informácie.


Podklady pre stránku spracovala Alena Prnová
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED