Odhadovanie, priama úmernosť

Pomôcky:
papier, nožnice, ceruzka, fazule, tabuľa

Motivácia:
Príbeh o kupovaní na trhu, kde sa platí fazuľou.

Postup:

1. Učiteľ sa pýta študentov: „Rozmýšľajte, koľko fazúľ sa vám zmestí do ruky?". Študenti sa podelia o svoje odhady so spolužiakmi.
2. Žiaci si obkreslia na papier svoju ruku, vystrihnú ju a napíšu svoj odhad na palec. Učiteľ im pri činnosti pomáha a usmerňuje ich.
3. Žiaci si do rúk vezmú fazule, aby videli, koľko sa im naozaj zmestí do dlane. Žiaci vytvoria páry a tento počet si navzájom skontrolujú.
4. Žiaci vystrihnú malú papierovú fazuľu a napíšu na ňu skutočný počet fazúľ, ktorý sa im zmestil do dlane. Túto papierovú fazuľu potom prilepia na papier.
5. Učiteľ vytvorí veľký graf/diagram, ktorý bude zobrazovať odhady detí a reálne výsledky. Deti budú to tohoto grafu usporiadavať svoje ruky.
6. Študenti určia najmenšie množstvo fazulí v ruke a túto ruku umiestnia do prvého stĺpca diagramu.
7. Deti diskutujú o možných spôsoboch usporiadania rúk do stĺpcov.
8. Keď sa žiaci zhodnú, koľko čísel priradia k stĺpcu, prilepia ruky na diagram.

Triedne diskusie sa zamerajú na rôzne veľkosti rúk a množstvo fazúľ, ktoré sa do nich zmestilo. Je veľmi pravdepodobné, že na niekoľko rúk sa nebude vzťahovať teória „veľká ruka - viac fazúľ, malá ruka - menej fazúľ". Nech študenti diskutujú o možných dôvodoch, prečo je tomu tak. Aby sa získali presnejšie údaje, žiaci si znovu obkreslia svoje ruky, tentokrát však majú prsty pri sebe. Ďalšia diskusia sa týka výsledkov tejto druhej aktivity.

Žiaci si napíšu záznam do zošita o činnosti s rukami a fazuľami. Ich úlohou je hovoriť v ňom o vzťahoch medzi veľkosťou ich rúk a množstvom fazúľ.


Podklady pre stránku spracovali Katarína Štefanovičová a Adriana Lokajová
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.