Práca s údajmi - tvorba grafu 1

Zručnosti : Zbieranie, organizovanie a analýza údajov. Naučiť sa zaznamenávať údaje použitím obrázkov - symbolov počasia.

Pomôcky : nástenný kalendár, symboly počasia (slnečno, polooblačno, zamračené, dážď, búrka, sneženie, veterno), prípadne fólia a meotar.

Činnosť na vyučovacej hodine :

Žiaci sledujú počasie počas mesiaca a každý deň pridajú do nástenného kalendára príslušnú značku podľa toho, aké je počasie. Na konci mesiaca sa všetky zhromaždené údaje zaznačia do grafu - rovnaké symboly sa zoskupia do stĺpcov. Učiteľ kladie otázky typu: koľko bolo slnečných dní? akých dní bolo najviac?... Graf  môžu vytvoriť žiaci zoskupovaním symbolov na magnetickej tabuli; ak učiteľ plánuje využiť graf aj na iných hodinách, môže ho prekresliť na fóliu.

Ďalšie námety :

Okrem počasia sledujeme aj inú premennú - napríklad hodinu, keď žiaci ráno vstávali, počet chýbajúcich žiakov v triede a podobne. Podobné grafy možu mať v konkrétnej situácii zaujímavé interpretácie.

 

Práca s údajmi - tvorba grafu 2

Pomôcky : farebné ceruzky, predloha - obrázok so symbolmi rôznych druhov hmyzu.

Činnosti na vyučovacej hodine :

Žiaci pracujú s vopred pripraveným pracovným listom (Predlohy pracovných listov poskytne Matika.sk). Spočítajú, koľko rôznych kategórií hmyzu je na obrázku a koľko jedincov je v každom druhu. Počet zaznačia do štvorcovej siete (veľké štvorčeky, alebo špeciálne pripravená predloha) tak, že vymenujú kategórie (motýľ, chrobák, húsenica,...) a vymaľujú príslušný počet políčok nad každou kategóriou. Namiesto názvov sa môže pracovať s jednoduchými symbolmi druhov hmyzu.
Vytvorené grafy žiaci "čítajú" a vyvodzujú závery (čoho je viac, najviac, ...).

Ďalšie námety :

Aktivita môže byť rozšírená a oživená použitím nejakej jednoduchej zbierky hmyzu. (napr.chrobáky, motýle, húsenice,...).


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED