Obrázkové grafy

Pomôcky:
nožnice, lepidlo, výkres s obrázkami rôznych typov topánok, denný rozvrh

Ciele:
Deti sa naučia
1. zhromažďovať a zaznamenávať údaje na graf
2. čítať a interpretovať údaje z obrázkového a/alebo stĺpcového grafu

Príprava:

1. Učiteľ rozdelí deti do skupín po 5 alebo 6 deťoch.
2. Každé dieťa dostane výkres so symbolmi topánok a denný rozvrh.
3. Učiteľ nechá deti, nech si pozrú výkresy.
4. Nechá deti diskutovať o typoch topánok na výkresoch (napr. elegantné topánky, topánky na vysokom/nízkom opätku, tenisky, papuče atď.). POZOR: Všetci žiaci sa musia zhodnú na klasifikácii topánok, aby mohli diskutovať o úlohe.

Priebeh:

1. Učiteľ zavedie a vysvetlí pojem stĺpcového a obrázkového grafu.
2. Predvedie, kam by na rozvrhu dňa umiestnil svoje "učiteľské" topánky.
3. Nechá deti v skupinách diskutovať, do ktorej časti dňa by situovali niektorý z druhov topánok. Keď deti dosiahli zhodu, prilepia vhodné topánky na príslušné miesto.
4. Keď deti umiestnili topánky tam, kam patria, celá trieda bude spoločne diskutovať o výsledkoch.

Záver:

1. Učiteľ skombinuje výsledky skupín na dennom rozvrhu celej triedy.
2. Diskutuje s deťmi, čo vidia na výsledkoch celej triedy.
3. Reaguje na komentáre detí.
4. Učiteľ sa znova vráti k novým pojmom (obrázkový graf) a umožní deťom vysloviť ich vlastné predstavy, "definície" každého konceptu.

Na domácu úlohu:
Deti sa doma pozrú do skrine a určia jednotlivé druhy topánok. Zaradia ich do denného rozvrhu.

(Poznámka: učiteľ by mal poskytnúť príklad, aké topánky má vo svojej vlastnej skrini.)


Podklady pre stránku spracovali Katarína Štefanovičová a Adriana Lokajová
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.