Stĺpcový obrázkový graf

Pomôcky: mriežkovaný papier, papierové symboly

Činnosť: Deti budú vytvárať stĺpcové grafy opisujúce rôzne charakteristiky v triede: (graf 1) počet chlapcov a dievčat v triede, (2) farba vlasov, (3) očí, (4) spôsob dopravy do školy, (5) koľko členov má rodina, v ktorej žiak žije, (6) domáce zvieratá, ktoré majú, (7) v akom dome bývajú: panelák-rodinný dom, (8) mesiac narodenia, a pod.

Napríklad pri tvorbe grafu (6) sa učiteľ opýta, aké rôzné zvieratá deti majú. Dohodne sa so žiakmi na triedach (napríklad pudlík i kokršpaniel budú patriť do rovnakej triedy pes). Symboly týchto zvierat položí na stôl a každé dieťa, ktoré má zvieratko, priloží patričný symbol na tabuľu. Keď sa tak stane, nechá deti vytvoriť na tabuli stĺpce rovnakých symbolov. Ak na konci učiteľ stĺpce "zarovná", získa sa ozajstný stĺpcový (obrázkový) graf. Graf bude úplný (zachytí všetky deti triedy), ak sa vytvorí symbol a stĺpec aj pre tie deti, ktoré zvieratko nemajú.

Deti graf interpretujú: rozprávajú, čo graf ukazuje. Ktorých zvierat je najviac, najmenej, porovnávajú dve triedy.

Variácie:

Dobré je vyberať na tvorbu grafu také charakteristiky, ktoré prispievajú k formovaniu vlastných postojov detí. Napríklad séria grafov "Naše obľúbené veci" môže obsahovať obľúbenú farbu, rozprávku, televízny program, hru na počítači, obľúbenú zmrzlinu, hrdinu, domáce zviera, zábavu, a iné.


Podklady pre stránku spracovali Ondrej Bagin a Peter Soos
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED