Geometrické útvary

Pomôcky: Lentilky, obrázky geometrických útvarov, šablóny útvarov.

Činnosť: Učiteľ ukáže na obrázku kruh, štvorec a trojuholník. Deti si podľa obrázkov vyberú šablóny (útvary vystrihnuté z papiera). Dostanú lentilky a ich úlohou je zoskupiť lentilky do patričného tvaru. Na začiatku si môžu pomôcť šablónou. Po úspešnom vyriešení môžu lentilky zjesť.

Pri tejto činnosti môžeme neskôr začať rozlišovať pojmy štvorec, hranica štvorca a podobne. Pritom je potrebné používať čo najpresnejšie slovné vyjadrenia.

Poznámka (Matika.sk):
Treba upozorniť na niekoľko momentov výplývajúcich z aktivity. Jedným je dodržiavanie hygienických zásad: lentilky pred zjedením zvyčajne putujú a dostanú sa do rúk i viacerým deťom. Iným je dodržanie zásad správnej životosprávy. Sladkosti, hoci deťmi obľubované, nie sú najvhodnejšou zložkou výživy a z tohto dôvodu aj niektorí rodičia  môžu - oprávnene - mať námietky voči takýmto aktivitám. Konečné rozhodnutie o vhodnosti tejto aktivity je plne v kompetencii učiteľa, ktorý si musí byť vedomý možných následkov a prípadných problémov.


Podklady pre stránku spracovali Ondrej Bagin a Peter Soos
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED