Telesá 3 - tajomná skrinka

Deti budú schopné rozoznávať telesá: kužeľ, kocka, pravouhlý hranol, valec, ihlan. Budú schopné opísať vlastnosti telies a rozoznávať telesá. Pritom budú komunikovať používajúc jazyk matematiky.

Pomôcky:

nožnice, lepidlo, nepriehľadná taška, rôzne umelecké artefakty, pohľadnice, časopisy, katalógy

Aktivity a činnosti:

1. Predstavenie geometrických telies

Skúmajte: Čím sú podobné / odlišné kocky a (pravouhlé) hranoly? Valce a (pravouhlé) hranoly? Skúste predpovedať, ktoré by sa kotúľali, ktoré by sa šmýkali. Otestujte svoje predpovede.

2. Tajomná skrinka

Vložte teleso do nepriehľadnej tašky alebo škatule. Jedno dieťa dá svoju ruku do tašky; iba pomocou hmatu opisuje vlastnosti telesa. Teleso nepomenúva, aj keby vedelo jeho názov. Úlohou triedy je zistiť, aké teleso je v taške. Pomocné otázky:

  • Koľko hrán (stien) má tvoje teleso?
  • Má nejaké zakrivené hrany (steny)?
  • Sú niektoré zo hrán dlhšie ako ostatné? Sú všetky hrany (steny) zhodné?
  • Má tvoje teleso nejaké vrcholy? Koľko?

Rozšírenie tajomnej skrinky:
Do tašky dajte tri telesá - dve rovnaké a jedno odlišné. Žiaci sa budú pomocou hmatu snažiť identifikovať odlišný predmet. Vysvetlenia musia slovne komentovať.

3. Diskusia - aký by bol svet len s .......

Aký by bol svet iba s kockami? (pravouhlými) hranolmi? kužeľmi? valcami? ihlanmi?

Otázky do diskusie:

Keby sme mali len kužele alebo hranoly, ako by sa jazdilo na bicykli? Aké by bolo žiť vo valcovom dome? Mohli by byť šálky a poháre kužeľmi s vrcholom naspodku? Čo keby malo ľudské telo tvar jediného telesa?

Podporte túto aktivitu aj maľovaním alebo stavaním stavieb.

4. Nástenka

V triede umiestnite nástenku s menami rôznych telies. Deti majú vystrihnúť obrázky predmetov s príslušnými tvarmi z časopisov, katalógov ... a správne ich umiestniť na nástenke

5. Poľovačka na telesá (domáca úloha)

Úlohou je pozorovť a hľadať telesá vo svojom okolí: na cete domov, zo školy, na školskom dvore a doma. Požiadajte deti, aby priniesli rôzne predmety z domu: predmet, ktorý sa dobre kotúľa, ktorý sa dobre šmýka, predmety, ktoré sa dobre na seba ukladajú...


Podklady pre stránku spracovala Jana Martausová
Copyright ©2000 Matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.