Telesá: postavme si dom

Žiaci budú určovať, aké tvary architekti používajú pri projektovaní domov. Žiaci budú potom skúmať tieto tvary pri stavbe modelu ich vysnívaného domu. Úloha je určená asi pre 3 - 4 ročník. Pre nižšie ročníky je treba zjednodušiť terminológiu a prispôsobiť spôsob podania.

Úlohy:

 1. Určiť aké tvary používajú architekti.
 2. V spolupráci vytvoriť plán stavby modelu domu.
 3. Určiť kužeľ, kocku, kváder a valec.
 4. Použiť aspoň 3 rôzne telesá v ich dome snov.

Pomôcky:

modely telies, papier (rys), tabuľa, nožnice, lepidlo

Aktivity a činnosti:

 • Koľkí z vás vedia, čím sa architekt zaoberá?
 • Aké tvary, útvary a telesá používajú architekti pri konštrukcii modelov stavieb? Viete, ktoré sú rovinné alebo priestorové?
 • Dnes sa každý z vás bude členom tímu architektov. Spolu budete navrhovať model vášho domu.

Postup:

 1. Utvorte 2-4 členné skupiny, v kolektíve sa pracuje lepšie.
 2. Hľadanie možných tvarov v skupine staviteľov:
 • každá skupina dostane jeden kus papiera
 • skupina má 2 - 3 minúty na napísanie čo najviac telies, ktoré poznajú
 • každý žiak napíše len jedno teleso a pošle papier ďalšiemu
 • hľadanie končí, keď čas vyprší, alebo žiaci nevedia nájsť nové telesá.
 1. Žiaci vyhľadajú modely telies, ktoré spísali. Ak úlohu zvládli, môžu si obzrieť ďalšie telesá a pomenovať ich, ak vedia.
 2. Dajte žiakom dosť času, aby vymysleli plán pre svoje modely domov snov. Musia zapracovať aspoň tri rôzne telesá.

Záver:

Žiaci predstavia svoje modely tak, že slovne komentujú spôsob navrhovania. Tí, ktorí počúvajú prezentáciu môžu na konci pripomienkovať stavbu a diskutovať o nej.


Podklady pre stránku spracovali:
 
Róbert Imrišek, Diana Domanová, Andrea Belajová, Stanislav Semanco, Pavla Sadáková

Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.