Geometrické telesá

Pomôcky: rôzne tvary telies a obrázky, ktoré môžu žiaci použiť pri hľadaní a porovnávaní podobných telies

Činnosť na vyučovacej hodine:

Žiakom ukážeme veľký obrázok, na ktorom je znázornený cirkus. Žiaci si všímajú tvary a hľadajú na obrázku objekty, ktoré sa podobajú na kužeľ, kocku, guľu, kváder, valec.

Ďalšie námety:

Pozorujte rôzne tvary budov v meste. Použite aj iné obrázky, na ktorých budú žiaci hľadať rôzne telesá.


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED