Verbálna komunikácia: kto som?

Táto hra sa dá použiť na najrôznejších úrovniach. Jej cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti a schopnosti vyjadrovať sa slovne aj v súvislosťami s matematickými pojmami a javmi.

Pomôcky:

klobúky, čiapky z papiera

Postup: (úprava TM)

Deti môžu hrať v pároch alebo malých skupinách alebo jeden proti celej skupine.

Hádajúci má na hlave papierovú čiapku alebo klobúk. Na klobúk sa pripevní kartička, na ktorej je prezentovaný nejaký matematický pojem alebo jav (číslo, teleso, ... v závislosti od ročníka a preberanej témy). Pojem je zobrazený jednoznačne a viditeľne. Žiak nevie, čo má na svojom klobúku.

Hádajúci postupne kladie otázky, ktoré mu pomáhajú určiť, čo má na klobúku. Povedzme, že sme v treťom ročníku a témou je numerácia do 10 000. Každý žiak má na svojom klobúku nejaké troj alebo štvorciferné číslo. Otázky môžu vyzerať napríklad takto: Som trojciferné číslo? Som väčšie ako tisíc? Mám na mieste desiatok číslo väčšie ako 6? Obsahuje moje číslo trojku?, atď. Hádajúci sa môže opýtať akúkoľvek otázku ale, čo je azda najdôležitejšie, ostatné deti môžu odpovedať iba ÁNO alebo NIE.

Ak hádajúci na položenú otázku dostane odpoveď “Áno“, môže sa klásť ďalšie otázky. Ak dostane odpoveď “Nie“, alebo na jeho otázku sa nedá odpovedať, je na rade ďalšie dieťa, ktoré tiež háda svoje číslo. Posledná otázka by mala vyzerať takto: “Som číslo ...? Ak ho žiak uhádol, klobúk môže zložiť.

Vyhráva ten, kto si prvý môže zložiť klobúk. Hra môže pokračovať až kým si ho nezloží posledný žiak v skupine. Zaujímavé je, ako po niekoľkých hrách začnú žiaci nachádzať stratégie kladenia otázok tak, aby ich spôsob bol čo najefektívnejší.

Učiteľ by mal do hry taktne zasahovať pripomienkami a radami k slovnému vyjadrovaniu sa žiakov.

Zjednodušenie:

Žiakom môže byť dovolené, aby okrem odpovedí “áno“ alebo “nie“ dali hádajúcemu aj nejakú nápovedu. Forma a spôsob nápovedy sa musí vopred presne dohodnúť.

Rozšírenie:

Pri vhodnej téme je zaujímavé nechať deti, aby používali iné formy komunikácie (nie verbálnu).

Keď sa žiaci učia hrať túto hru je dobré, keď kartičky pripraví učiteľ. Môžeme však pripraviť žiakov na to, že hru budú hrať aj pri nasledujúcej téme. Na hodinách, keď sa téma preberá, je treba dať im možnosť premyslieť si, kartičky s akými pojmami by vytvorili. Na záverečnú hodinu, keď sa ide hrať hra, si žiaci donesú vlastné kartičky a zadajú ich spolužiakom.


Podklady pre stránku spracovali:
 
Róbert Imrišek, Diana Domanová, Andrea Belajová, Stanislav Semanco, Pavla Sadáková

Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením vlastníka a spravovateľa EduScope, L.L.C. All rights reserved.