Základné spoje sčítania - komutatívnosť

Pomôcky : dve kocky s číslami od 5 do 10 pre každú dvojicu žiakov, papier a ceruzky alebo zvýrazňovacie fixy

Činnosť na vyučovacej hodine :

Žiaci pracujú vo dvojiciach. Majú dve kocky  (s číslami od 5 do 10), ktoré hádžu. Hodené čísla budú sčítance - každý z dvojice však napíše iný zápis.

Napríklad : Žiaci hodia kockou číslo 7 a 9.  Jeden z dvojice napíše súčet 7 + 9 = 16 a druhý 9 + 7 = 16.


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED