Operácie - počítanie

V tomto cvičení sa rozvíja komunikácia v matematickom jazyku, uvažovanie, riešenie problémov. Deti by už mali vedieť priraďovať a mať zvládnuté základy numerácie (5 - 10).

Potrebné materiály: "oceán" (mapa, tabuľa,...), pohár s 15 keksami v tvare ryby

Aktivity:

"Toto je príbeh o veľrybe. Je to čudná veľryba a rada je malé rybky. V tomto príbehu budete veľrybou vy. "Jedného dňa si plávala veľryba v oceáne a zrazu zbadala okolo plávať dve rybky. Ukážte!"
Každé dieťa zoberie dve ryby z pohára a umiestni ich na "oceán".
""Kamaráti, ja som hladná", povedala veľryba a zjedla jednu rybku." Každé dieťa zje jednu z rýb. "Koľko rybiek zostalo?" Deti odpovedia: "jedna". "Onedlho plávali okolo ďalšie dve ryby. Koľko je v oceáne rybiek teraz? Ukážte mi to." Pokračujte v príbehu využívajúc sčítanie a odčítanie, kým sa neminú všetky keksy. Nechajte deti improvizovať a hovoriť ich vlastný príbeh skupine.

Pokúste sa zadávať aj náročnejšie úlohy:   Napr.: "je 5 rybiek v oceáne a k nim práve priplávali ďalšie. Teraz je v oceáne 7 rybiek. Koľko ich priplávalo? Hranie tejto hry je dobrou pomôckou pri zavádzaní sčítania, odčítania, rovnosti.

Rozšírenie:
Použite iné príbehy a "keksy".

Poznámka (Matika.sk):
Tu však treba upozorniť na niekoľko dôležitých momentov. Jedným je dodržiavanie hygienických zásad: keksy pred zjedením zvyčajne putujú po triede a dostanú sa do rúk i viacerým deťom. Iným je dodržanie zásad správnej životosprávy. Sladkosti, hoci deťmi obľubované, nie sú najvhodnejšou zložkou výživy a z tohto dôvodu aj niektorí rodičia  môžu - oprávnene - mať námietky voči takýmto aktivitám. Konečné rozhodnutie o vhodnosti tejto aktivity je plne v kompetencii učiteľa, ktorý si musí byť vedomý možných následkov a prípadných problémov.


Podklady pre stránku spracovali Ondrej Bagin a Peter Soos
Copyright ©2000 matika.sk
Autor originálneho Webu: Perry Brown

Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED