Odčítanie do 20

Pomôcky : 40 kartičiek s číslami od 1 do 20

Činnosť na vyučovacej hodine :

Na 40 kartičiek napíšte čísla od 1 do 20 , jedno číslo na dve kartičky. Pomiešajte ich a rozdajte tvárou dole pred dvojicu hráčov. Každý hráč otočí jednu kartičku a ten, ktorý má na nej väčšie číslo, odčíta od neho menšie číslo druhého hráča. Ak odčíta správne, získava obe kartičky. Ak odčíta nesprávne, kartičky získava druhý z dvojice hráčov. Hra končí, keď jeden z hráčov získa všetky kartičky.

Ďalšie námety :

Kartičky je vhodné oživiť symbolmi vyjadrujúcim nejaký známy súvis s daným počtom. Hru možno modifikovať ako pexeso - žiak otočí dve kartičky a ak čísla správne odčíta, kartičky si nechá.


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED