Využitie kalkulačiek pri numerácii 100 - 1 000

Máte pred sebou kalkulačku - pomocníčku? Výborne! Pozrite sa a porozprávajte sa o jej tlačidlách a o tom, ako fungujú.

Akými číslicami sú označené?

Pracovné listy

Metodická príručka k pracovným listom

Príhovor

V príhovore k deťom nadväzujeme kontakt s deťmi a upriamujeme pozornosť detí na kalkulačku. Učiteľ v rozhovore s deťmi upozorní na najdôležitejšie tlačidlá ( s číslicami , OFF, ON/C ) a tlačidlá s operáciami ( +, - , . , : , = ).

Do zjednodušenej kresby vpisujú usporiadanie číslic, ktoré je zhodné u všetkých. Tak si upevňujú predstavu o ich priestorovom usporiadaní. O toto usporiadanie sa budeme v niektorých cvičeniach opierať.

  1. cvičenie

je základným cvičením, v ktorom si precvičujú zapisovanie čísel, ich tvorenie, čítanie a ich slovný zápis. Zisťujú, že opačným stlačením čísel vzniká iné číslo. Cvičenie završujeme vyvodením do definície o trojciferných číslach.

  1. cvičenie

má obľúbenú formu - testová otázka. Na základe praktickej manipulácie s kalkulačkou zisťujú odpoveď, ale môžu cvičenie riešiť odhadom a na kalkulačke previesť skúšku správnosti.

  1. cvičenie

cvičenie je obdobné, v druhej časti však nabáda, aby pozorovali čísla, posudzovali , aké číslice majú na mieste jednotiek, desiatok, stoviek, v čom sa zhodujú a v čom líšia, v akej postupnosti sa zväčšujú a pod.

  1. cvičenie

je zamerané na kombinatoriku . Vo vytvorených číslach vyhľadávajú číslicu na určenom poste.

  1. cvičenie

nastoluje problémovú otázku, či je možné z číslic, z ktorých jedna je 0 , vytvoriť šesť trojciferných čísel. Praktickou skúškou na kalkulačke si to overujú. V rozhovore vyvodzujú charakteristickú vlastnosť 0. V druhej časti ostatné čísla usporadúvajú podľa veľkosti.

  1. cvičenie

sa rozširuje o manipuláciu s ďalšími tlačidlami + a = . Dopĺňaním do retiazok zisťujú jednak funkciu týchto tlačidiel a zároveň pozorujú postupnosť čísel, ktoré sa zväčšujú o 1, 10, 100 . V závere je znova úvaha o definícii trojcif. čísla.

  1. cvičenie

deti podľa predošlého návodu môžu zistiť, či majú podobnú vlastnosť tlačidlá - a =. Opäť formou testu odpovedajú na otázky, ktorých odpoveď zistia pri manipulácii s kalkulačkou.

  1. cvičenie

začína rozhovorom kamarátov, ktorí debatujú o zápise do kalkulačky pomocou rozkladu čísel.

V cvičení si potom deti precvičujú tento spôsob zápisu v rôznych pozmenených zadaniach.

  1. cvičenie

toto cvičenie sa opiera o priestorové usporiadanie číslic na tlačidlách kalkulačky. Vo vytvorených číslach hľadajú najväčšie a najmenšie číslo.


Autori práce:   Rastislav Slovík, Denisa Križanová, Zuzana Bystrická, Anna Kameníková
Copyright ©2002 matika.sk