Prípravy pre 2. ročník - Meranie dĺžky

Zručnosti : Meranie pomocou neštandardných jednotiek. Žiaci by mali pochopiť význam a dôležitosť štandardných jednotiek a postupov pri meraní.

Pomôcky : noviny, zvýrazňovacie fixy a nožnice

Činnosť na vyučovacej hodine :

Žiaci dostanú úlohu, pri ktorej použijú svoje vlastné chodidlá ako meradlá. Odstrihnú kus novín v dĺžke desiatich svojich stôp. Potom si ich navzájom porovnajú a vysvetlia, prečo ich nemajú všetci rovnakej dĺžky.

Ďalšie námety :

Úloha "obrátená": daný je pás papiera (alebo iný objekt v triede), ktorého dĺžku  treba odmerať pomocou chodidiel. Žiaci dostanú rôzne hodnoty a vysvetlia, prečo je tomu tak. Diskutujte so žiakmi o tom, ako "ujednotiť" všetky namerané hodnoty toho istého objektu.


Podklady pre stránku spracovali:
Jana Hlaváčová, Viera Holienčinová, Veronika Majdová, Miroslava Červeňáková
Copyright ©2000 matika.sk
S dovolením autora originálneho Webu (Perry Brown
)
Copyright ©1996 by anderson county schools - ALL RIGHTS RESERVED