Obavy z matematiky: nové poznatky, moderná prevencia.

Tibor Marcinek, PdF UK


2. Príčiny matematickej anxiety

Matematická úzkosť zvyčajne pochádza z nedostatku sebadôvery v matematických situáciách. Názor, že úzkosť súvisí  "bunkami na matematiku", ktoré sú dedične dané je nesprávny. Matematické schopnosti zdravého človeka a všeobecne jeho postoj k matematike je otázkou jeho skúseností, ktoré sa začínaju zbierať a ukladať už od úplného začiatku - od narodenia.

Podľa Hadfielda a McNeila (1994) môžeme príčiny matematickej anxiety rozdeliť do troch oblastí (upravené):

  • Faktory prostredia zahŕňajú: negatívne skúsenosti v triede, nátlak zo strany rodičov, nevšímavý učiteľ, matematika prezentovaná ako strnulý systém pravidiel a vnucovanie pasívnej roly žiakom na hodinách.
  • Intelektové faktory obsahujú: učebný štýl žiaka nezodpovedajúci štýlu vyučovania, žiakove postoje: pocit zbytočnosti matematiky.
  • Osobnostné faktory zahŕňajú: pochybnosti o sebe, strata sebadôvery vo vlastné matematické schopnosti, odmietanie aktivity (napríklad kladenie otázok) ako dôsledok ostýchavosti a strachu z neúspechu, nedostatok vytrvalosti, nízke sebahodnotenie a pohľad na matematiku ako na výlučne "chlapčenskú" doménu.

    Matematická úzkosť vzniká často kombináciou viacerých faktorov.

Výskumy matematickej anxiety u žiakov stredných škôl a starších viedli až ku skúsenostiam a spomienkam na vyučovanie elementárnej matematiky v mladšom školskom veku. V ďalšej časti sú uvedené príklady konkrétnych silných negatívnych zážitkov, ktoré respondenti vo výskume zdôraznili. Poznanie typických situácií je dôležitým krokom k účinnej prevencii matematickej anxiety.

Skúsenosti anxióznych študentov
Prežívanie neúspechu
Prevencia a terapia
Literatúra a odkazy

leftred.gif (1227 bytes)
Úvod
www.matika.sk
(aktualizácia )
Ďalej
Ďalej

Copyright ©2000 matika.sk. Text je určený na individuálne použitie. Žiadna časť nesmie byť bez súhlasu publikovaná alebo akokoľvek inak verejne rozširovaná na komerčné alebo kvalifikačné účely.