Obavy z matematiky: nové poznatky, moderná prevencia.

Tibor Marcinek, PdF UK


1. Matematická úzkosť: vymedzenie pojmu, prejavy

"Ach nie, zasa matika!"... Dôverne známy povzdych, ktorý môžeme v našich školách počuť pravidelne. V pozadí podobných výpovedí sa skrýva nepríjemný pocit zo začínajúcej hodiny, kde "zasa nebudem ničomu rozumieť". S nepríjemným pocitom sa žiak v "lepšom" prípade jednoducho zmieri ("matika je nechutná, ale dá sa prežiť"). Vážnejším problémom je zafixovanie pocitov úzkosti, ktoré sa objavujú v každej významnej situácii súvisiacej s matematikou: žiak (i dospelý) viditeľne zápasí s rôznymi psychickými alebo fyziologickými reakciami a stavmi, ktoré obmedzujú alebo až ohrozujú jeho ďalšie vzdelávanie a smerovanie.

Matematická úzkosť (matematická anxieta) sa definuje ako stav vnútorného nepokoja, objavujúci sa ako odpoveď na tie matematické situácie, ktoré sú vnímané ako potenciálne ohrozenie sebahodnotenia (porovnaj tiež Cemen, 1987). Takouto situáciou môže byť riešenie úlohy pred tabuľou, na písomnej skúške a vôbec všade, kde je úspešnému riešeniu prisudzovaná dôležitá úloha.

Pocity úzkosti sa prezradia rôznymi psychickými a fyziologickými prejavmi: bezmocnosť, panika, napätie, strach, paranoja (všetci to vedia len ja nie), nervozita, problémy s dýchaním, potenie (dlaní), neschopnosť sústrediť sa (Cemen, 1987; Posamentier & Stepelman, 1990). Matematická anxieta vedie k vyhýbaniu sa matematike a matematickým situáciám (math avoidance), ktoré môže mať prejavy mierne (pasivita na hodinách), alebo vážnejšie (absencie). Najvážnejším prejavom je fóbia z matematiky, ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje profesionálnu kariéru mladého človeka.

Signály pripomínajúce matematickú úzkosť môžu byť momentálnym, jednorázovým prejavom žiakovej indispozície (žiak sa nepripravil), ale i oveľa závažnejším, trvalejším prejavom matematickej anxiety. V prípade, že sa žiak dostáva do stavu úzkosti častejšie, alebo dokonca pravidelne pri riešení úloh, je treba uvažovať o anxiete a žiakovi venovať osobitnú pozornosť. Istá časť populácie (konkrétne údaje pre slovenskú populáciu chýbajú) má sklon k vážnejším prejavom matematickej anxiety; následky jej ignorovania môžu podstatne obmedziť možnosti ďalšieho vzdelávania, oslabiť duševnú rovnováhu, ba viesť až k (psycho)patologickým reakciám a stavom.

Príčiny matematickej úzkosti
Skúsenosti anxióznych študentov
Prežívanie neúspechu
Prevencia a terapia
Literatúra a odkazy

leftred.gif (1227 bytes)
Úvod
www.matika.sk
(aktualizácia )
Ďalej
Ďalej

Copyright ©2000 matika.sk. Text je určený na individuálne použitie. Žiadna časť nesmie byť bez súhlasu publikovaná alebo akokoľvek inak verejne rozširovaná na komerčné alebo kvalifikačné účely.