1. Prvky algebraického myslenia v antickej matematike

Obsah :
    Úvod
    1.1 Pytagorejský objav nesúmerateľnosti
    1.2 Eudoxova teória proporcii
    1.3 Euklidova geometrická algebra
    1.4 Diofantova aritmetika
    Literatúra


Úvod

Kým Slovania prišli na naše územie okolo roku 800, a teda kultúrna kontinuita na tomto území trvá zhruba 12 storočí, helénska kultúra na území grécka má kontinuitu, od 8. storočia pred naším letopočtom (homérska doba, vznik Iliady a Odyssee) až po rok 1453, kedy Turci dobyli Carihrad, čo je približne 22 storočí. Je samozrejmé, že počas tohto veľkého časového rozpätia mala grécka kultúra rôznorodé podoby, z ktorých niektoré boli pre rozvoj matematiky priaznivé, iné naopak priniesli v tejto oblasti úpadok. Antickú kultúru možno zhruba rozdeliť na nasledovné obdobia :

1. Archaické obdobie (8. stor. Homér -- 5 stor. Perzské vojny)
HOMEROS (9. STOR) -- spisovateľ - Iliada, Odyssea
THALES Z MILÉTU (624-547)
PYTAGORAS ZO SAMU (571-497)
HIPPASOS Z METAPONTU (510-450) - vyzradenie nesúmerateľnosti
ZENÓN Z ELEIE (490-430) -- apórie
HIPPOKRATES Z CHIA (470-430)
DEMOKRITOS Z ABDÉR (460-371)
ARCHYTAS Z TARENTU (428-365)
2. Klasické obdobie (4. storočie) (slobodné indivíduum, ostrakizmus, Florencia)
SOKRATES (469-399)
PLATÓN (427-347)
THEAITETOS ATHÉNSKÝ (417-369)
EUDOXOS Z KNIDU (408-355)
DIOGENES ZO SYNOPE (390-323) -kynik
ARISTOTELES ZO STAGEIRY (384-322)
MENAICHMOS (380-320) objav kuželosečiek
3. Helenistická obdobie (3. storočie)
EPIKUROS ZO SAMU (342-270)
ZENÓN Z KITTIA (336-264) zakladateľ stoickej filozofie
EUKLIDES ALEXANDRIJSKÝ (330-270)
ARISTARCHOS ZO SAMU (310-230)
ARCHIMEDES ZO SYRAKÚZ (287-212)
ERATOSTENES Z KYRÉNY (276-194)
APOLLONIOS Z PERGÉ (260-190) Appoloniové úlohy z geometrie
4. Obdobie rímskej nadvlády (2. storočie pnl. -- 4. storočie nl.)
MARCUS TULLIUS CICERO (106-43) pomník Archimedovi
GEMINOS Z RHODU (100-40)
LUCIUS ANNEAUS SENECA (4 pnl. - 65 nl.) stoik
HIERÓN ALEXANDRIJSKÝ (30-90)
MENELAOS ALEXANDRIJSKÝ (70-130)
CLAUDIOS PTOLEMAIOS (100-170) mappa mundi
MARCUS AURELIUS ANTONIUS (120-180) stoik
DIOPHANTOS Z ALEXANDRIE (220-280)
PAPPOS ALEXANDRIJSKÝ (290-350)
5. Byzantské obdobie (395 - rozdelenie Rímskej ríše -- 1453 - pád Carihradu)
PROKLOS DIADOCHOS (410-485) pochybnosti o 5. postuláte
leftred.gif (1227 bytes)
Obsah
www.matika.sk
(aktualizácia )
Ďalej
Pokračovanie